امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

بسمه تعالی

 

کارآفرینی :   Entrepreneurship  : جلسه اول

مقدمه :

انسانها همواره درحال رشد وپیشرفت بوده بطوریکه امروزه فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی ، تولیدی ، خدماتی و ... روز به روز متحول شده وازپیچدگی خاصی برخوردار شده اند .

اشتغال ، رفاه وآسایش ، درآمد کافی ، افزایش درآمد ملی وسرانه و... ازدغدغه های جوامع امروزی است .

بسمه تعالی

کارآفرینی

جلسه دهم :   توسعه کسب وکار ،  چرخه حیات  کسب وکار(شرکت /سازمان) :

 

مقدمه :
یک کارآفرین بعد ازاینکه فعالیت کارآفرینانه خودراشروع کرد باید به توسعه وگسترش آن بپردازد. بقا ورشد یک شرکت یا یک کسب وکارنیاز به آگاهی کارآفرین هم درزمینه راهبردی وهم مهارت ها وتوانایی های فنی دارد . که هرکدام ازمهارت ها وتوانایی ها با بخشی ازتوسعه کنونی شرکت مرتبط هستند .

بسمه تعالی

 

کارآفرینی : جلسه دوم

نگاه كارآفرينانه :

كارآفرينان افرادي هستند كه فرصتها را درك  مي كنند و خلاء ها را مي بيند. درك فرصتها توسط اين افراد ممكناست از طريق بازار گردي ( ارتباط با محيط زندگي، بازار و ... ) و يا ارتباط با افراد ( در جلسات ) يا نگاه به تلويزيون ، رسانه ها شبكه اينترنت و ... حاصل شود، كه به آن نگاه كارآفرينانه ( يا نگاه جستجو گرانه، نگاه فرصت گرايانه، شكار فرصت و... ) گفته مي شود.

بسمه تعالی

 

کارآفرینی : جلسه سوم

انواع کارآفرینی :

1 کارآفراینی فردی   

2 کارآفرینی سازمانی

 

بسمه تعالی

کارآفرینی

جلسه نهم :  مدیریت کسب وکار

مقدمه :

وقتی کسب وکاری راه اندازی شد باید آن رابه شیوه مناسب اداره کرد وبرای مدیریت درست آن بایستی فعالیت های مختلف که درموفقیت موسسه موثر هستند به خوبی شناسایی ،بررسی  و مدیریت کرد .

آشنایی با اینگونه فعالیت ها ونحوه مدیریت برآنهامی تواند شرایط رشد ، شکوفایی وموفقیت هرسازمان /شرکت وکسب وکاری را که به دنبال توسعه ،رشد وپیشرفت است رافراهم نماید.

Back to Top

Template Design:Dima Group