امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

بسمه تعالی

آسیب شناسی شوراهای اسلامی شهر وروستا  وراهکارهای آنها

مقدمه :

شورا یک اصل عقلى است که آموزه‌هاى دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است. انقلاب اسلامى ایران که به رهبری حضرت امام خمینی (ره) درسال 1357 بر مبناى آموزه‌ هاى دین اسلام  وبا هدف مبارزه با استبداد و خودرایى فرمانروایان و تحقق مشارکت عمومى مردم در تعیین سرنوشتشان شکل گرفت موضوع شورا را  به عنوان یک هدف اصلی ومهم برای اداره امور برگزید و اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدى قرار داد و در قانون اساسى هنگامى که در بیان اصول کلى حاکم بر نظام جمهورى اسلامى در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومى مبتنى کرد و روش آن را انتخابات قرار داد ، به موازات  انتخاب رئیس جمهورى و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، از انتخاب اعضاى شوراهاى اسلامى شهر وروستا نیز به عنوان ابزارى براى تحقق حاکمیت مردم و تجلى اراده عمومى یاد کرده است.

 بسمه تعالی

 

آسیب شناسی شوراهای اسلامی شهر وروستا  وراهکارهاوپیشنهادها

 1 - یکی ازدست آوردهای مهم انقلاب اسلامی ایجاد شوراهای اسلامی است وهدف آن شرکت مردم در اداره امور عمومی کشوردر شهرها وروستاها است .

 وجود شوراهای محلي درجهت تامين نيازهاي شهروندان و ارتقا سطح توسعه جامعـه موثر هستند. اگر شهرداري هـا را از لحـاظ نظـري حکومـت محلـي تلقـي کنيم، شوراي شهر نقش پارلمان محلي را ايفا مـي کند .  بنـابراين شـهرداري هـا نقش اجرايي داشته و شوراها نقش نظارتي دارند.

2 - شهرداري نوعي نظام اداره شهر است که از دو واحـد بـه نـام (شـوراي شهر) و ( شهرداري) تشکيل شده است. به عبارت ديگـر، ويژگـي بـارز ايـن نظام آن است که تعيين خطي مشي و سياست هاي کلـي امـور شـهر در دسـت افرادی به نام شوراي شهر قرار دارد. ولي اجراي سياست هـا و خطـي مشـي هـاي شوراي شهر به عهده شهردار بوده که با همکـاري کـارگزاران شـهرداري ،آنهـارا انجام مي دهد

 بر اين اساس، رابطه شهرداري ها و شوراها از اهميت بسيار بـالايي در عرصـه مديريت شهري برخوردار مي باشد و شناسايي آسـيب هاي روابـط ايـن دو نهـاد وتوزيع قدرت بين آنها لازم وامری ضروری است .

  آسیب ها ومشکلات :

 1 - ساختاری واداری

 2 - کاندیداتوری وانتخاباتی

 3 - عملکردی

 4 - نظارت وکنترل

 آغاز بکار ششمین دوره شوراهای اسلامی شهروروستا 

12 مرداد آغاز حکومت آیت اله رئیسی هشتمین رئیس جمهور سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران  که نقطه شروع و تشکیل دولت مردمی ومقدمه ایران قوی می باشد را گرامی می داریم .

 همچنین 14 مرداد شروع بکار ششمین دوره شوراهای اسلامی شهروروستا را که شروع مدیریت شهری با تفکر وشعارهای جدید متشکل ازنیروهای انقلابی که برای یک دوره چهارساله سکان مدیریت شهرها و روستاها را بعهده گرفتند را نیز گرامی داشته وبه همه اعضای محترم شوراهای اسلامی شهرها وروستاها تبریک وتهنیت عرض نموده وموفقیت وتوفیق روزافزون برای این عزیزان را ازخداوند متعال خواستاریم .

 تبریک عرض می کنیم به اعضای محترم هیئت رئیسه شوراهای اسلامی که دیروز دراولین مصوبه صحن شوراها انتخاب و برای یک سال عهده دار این مسئولیت خطیرشدند  .

بسمه تعالی

اصول سرپرستی : جلسه اول

مقدمه :

انسان ها بطور معمول ومتوسط نیمی اززندگی خود رادرمحیط های کاری واداری (دولتی وخصوصی) زیردست مسئول مستقیم یاغسرمستقیم مدیران بسرمی برند بنبراین شناخت ویژگی ها وخصوصیات افراد برای مدیران لازم وضوروی است

بشر درطول تاریخ وبتدریج آموخت که نسبت به دیگران مسئولیت دارد وباهمکاری وهمفکری دیگران بهترمی شود امور وکارها راپیش برد.

دردین مبین اسلام هم به مدیر وسرپرست تاکید شده روایتی ازحضرت علی (ع) نقل شده که می فرمایند :

"اگر دونفر به مسافرت میروید یکی رابعنوان سرپرست انتخاب کنید".

بسمه تعالی

اصول سرپرستی

جلسه دهم :  تصمیم گیری

 

به عقیده برخی ازصاحب نظران واندیشمندان مدیریت تصمیم گیری ازوظایف مدیریت (سرپرستی) محصوب می شود. وبعنوان مهمترین وظایف مدیریت و به تعبیری کانون اصلی وظایف مدیریت می دانند.

به طور كلي تصميم گيري يك فرآيند ذهني است كه تمام افراد بشر در سراسر زندگي خود با آن سرو كار دارند. فرآيند تصميم گيري در پرتو فرهنگ، ادراكات، اعتقاد و ارزش ها نگرش ها، شخصيت، دانش و بينش فرد صورت مي گيرد و اين عوامل بر يكديگر تأثير متقابل دارند. در مديريت معاصر تصميم گيري به عنوان فرآيند حل يك مسأله تعريف شده است و اغلب به تصميم گيري، حل مسأله نيز گفته مي شود. مي توان گفت تمام فعاليت ها و اقداماتي كه در همه زمينه ها توسط افراد بشر انجام مي شود، حاصل فرآيند تصميم گيري است. اين مقاله فرايند تصميم گيري را مورد بررسي قرار مي دهد.

Back to Top

Template Design:Dima Group