امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری :

نفوذ :  بخش دوم حوزه  نفوذ فرهنگی

اهداف آمریکا در رویکرد تعاملی خود با ایران ( نفوذ) در فضای پساتوافق :

آمریکایی ها با توجه به تجربه تاریخی که از تعاملات مختلف با ایران بعد از انقلاب کسب کرده اند، اهداف پنهانی که برای نفوذ در ارکان اصلی ج.ا.ا. برای خویش تدوین و طراحی کرده اند را می شود به صورت ذیل مطرح کرد:

1 - تسلط بر فضای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران

2 - محاصره ایران در مرزها و تضعیف عمق  استراتژیک انقلاب اسلامی

3 - تغییر رفتار و ساختار انقلاب اسلامی.

غربی ها و بخصوص آمریکایی ها، برای پیگیری اهداف سه گانه خویش در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی راهبردهایی را طراحی کرده و در حال پیگیری آن ها می باشند. با توجه به چارچوب نظری که در بالا مطرح شد، برای توضیح راهبردهای عملی آمریکا در سطوح یاد شده، ابتدا به بسترها و شرایط مناسب داخلی در بحث نفوذ اشاره شده و پس از آن طرح های دشمنان برای سوء استفاده از شرایط داخلی و پیگیری پروژه نفوذ برای رخنه در کشور را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری :

نفوذ: بخش اول مقدمه

مقدمه:

بعد از پیروزی انقلاب و مشخص شدن ماهیت ضد استعماری و ضد استکباری آن و همچنین مطرح شدن صدور انقلاب  اسلامی به سایر کشورهای تحت سلطه استعمارگران، دشمنی های کینه توزانه ابرقدرت ها و عوامل داخلی آن ها علیه انقلاب اسلامی به اوج خود رسید. در این میان نقش امریکا به عنوان سردمدار اصلی نظام جهانی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.  با نگاهی به تاریخچه مناسبات آمریکا با جموری اسلامی ایران و راهبردهایی که در دوران ریاست جمهوریهای مختلف این کشور در برابر قدرت پیشبرنده انقلاب اسلامی اتخاذ و عملیاتی شده، حاکی از این است که تمام دولتهای امریکا، ورای نگاه حزبی و سلیقه سیاسی، سه راهبرد کلان، را در قبال جمهوری اسلامی ایران طراحی، سیاست گذاری و اجرایی کرده اند.

1 - نفوذ بر فضای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران

2 - تغییر رفتار و تضعیف تفکر انقلابی گری ایران در داخل و در سطح منطقه ای

3 - تغییر ساختار و رژیم جمهوری اسلامی ایران

Back to Top

Template Design:Dima Group