امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری :

نفوذ: بخش اول مقدمه

مقدمه:

بعد از پیروزی انقلاب و مشخص شدن ماهیت ضد استعماری و ضد استکباری آن و همچنین مطرح شدن صدور انقلاب  اسلامی به سایر کشورهای تحت سلطه استعمارگران، دشمنی های کینه توزانه ابرقدرت ها و عوامل داخلی آن ها علیه انقلاب اسلامی به اوج خود رسید. در این میان نقش امریکا به عنوان سردمدار اصلی نظام جهانی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.  با نگاهی به تاریخچه مناسبات آمریکا با جموری اسلامی ایران و راهبردهایی که در دوران ریاست جمهوریهای مختلف این کشور در برابر قدرت پیشبرنده انقلاب اسلامی اتخاذ و عملیاتی شده، حاکی از این است که تمام دولتهای امریکا، ورای نگاه حزبی و سلیقه سیاسی، سه راهبرد کلان، را در قبال جمهوری اسلامی ایران طراحی، سیاست گذاری و اجرایی کرده اند.

1 - نفوذ بر فضای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران

2 - تغییر رفتار و تضعیف تفکر انقلابی گری ایران در داخل و در سطح منطقه ای

3 - تغییر ساختار و رژیم جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

ترسیم ایجاد تمدن اسلامی توسط امام خامنه ای

 این مجموعه ای که ما باشیم که این جمع حاضر تقریبا مسؤولان بخشهای کلیدی و اساسی جمهوری اسلامی به حساب می آیند یک فرصت استثنایی در اختیارمان قرار گرفته است تا بتوانیم اهداف الهی و اسلامی را در یک بخش مهم از جهان که کشور بزرگ و عزیز ایران است تحقَّق بخشیم وآنها را پیاده کنیم. این دست یافتن به قدرت که امروز برای شما جمع حاضر در بخشهای مختلف پیدا شده است، فرق می کندبا دست یافتن به قدرت در عرفهای سیاسی عالم. در آنجاها ادعا هم ندارند که در صدد این هستند که فلاح و صلاح انسان و پیشرفت بشریت و امثال اینها را تحقَّق بخشند و به بشر سعادت و خوشبختی دهند. مراکز فرهنگی و سیاسی عالم رسمااعلام کرده اند که با جوامع مبتنی بر ایدئولوژی و مکتب و تفکَر پایه ای مخالفند. بدیهی است وقتی که مبنا، یک تفکَّر و یک اندیشه منظم و مدوَن نباشد، هدفها هم به همان نسبت تابع حوادث و پیشرفت های عالم و امیال مردم و گروهها خواهد بود بنابراین نمیشود کسی ادَعا کند که من به دنبال آرمانهای والای مورد نیاز بشر هستم؛ ادعا هم نمی کنند

 

Back to Top

Template Design:Dima Group