امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

 

بسمه تعالی

 

 وادادگی و درماندگی  ، تصمیم گیری ومدیریت کیلویی چند

 به بهانه انتخابات پی درپی ومکرر شهردار توسط شورای شهر اقبالیه

 

بعدارانتخابات 29 اردیبهشت ماه سال 96 وانتخاب شوراهای دوره پنجم درشهر اقبالیه حرف وحدیث ها ونقل وقول های فراوانی درخصوص اعضای این دوره وهمچنین فعل وانفعالات شهرداری ومدیریت شهری به گوش می رسید وتوسط مردم زمزمه می شد.

 ازنظرعموم مردم ونخبگان جامعه اعضای این دوره ازشوراها از لحاظ سنی،سوابق مدیریتی،تخصص در درجه پایینی قراردارند واحتمال اینکه نتواننداین شهررابه نحواحسن اداره کنند بسیاراست. ودرمقایسه با اعضای دوره قبلی سادگی، ناپختگی وعدم آشنایی کافی با اصول وفنون مدیریت شهری مشهود است .  علی ایحال به فرموده حضرت امام خمینی (ره) میزان رای ملت است وبا انتخاب مردم این عزیزان بعنوان اعضای شورای اسلامی دوره پنجم شهر اقبالیه انتخاب ومعرفی شده اند وبرهمه ماست تا آنجا که توان داریم برحمایت وکمک به آنها دررشد وتوسعه شهرمان نقش داشته باشیم که شهر مال همه ماست .

 انتخاب شهردارکه حق قانونی ویکی ازوظایف اصلی شوراهاست که  نحوه وچگونگی ونوع افرادی که انتخاب می شوند مهم است

بسمه تعالی

مشارکت شهروندان درمدیریت شهری

9 اردیبهشت روزملی شوراهای اسلامی شهروروستا است  به همین مناسبت ضمن تبریک این روز به اعضای محترم شورای اسلامی شهرمان وهمچنین شهروندان عزیز وگرامی شهر اقبالیه مطالبی درخصوص شورا و مشارکت مردم درمدیریت شهری عنوان می دارم .

شهر یک مجموعه است، مجموعه ای که عناصر و عوامل متعددی را در خود جای داده است.

 شهروندان ساکن شهر از مديريت شهري و شهردارفقط رسيدگي به وضعيت عمراني، کالبدي و اقتصادي و خدماتي شهر را انتظار ندارند، بلکه فراهم کردن زمينه حمايت اجتماعي، روابط شهروندي، ساماندهي امور اجتماعي و فرهنگي، فراهم کردن امنيت اجتماعي و رواني و نظاير اين ها را مي طلبند.

بدون شک ایفای نقش شهروندان از طریق اظهارنظر، ارائه پیشنهاد، تصمیم گیری و قبول مسئولیت در زمینه های کاری مربوطه نیازمند شرایط خاصی است که مهم ترین آنها آمادگی شهروندان وپذیرفتن مدیریت شهری برای اینکار می باشد..

لزوم تقویت شاخص های مشارکت شهروندی در جهت دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند بسترسازی زمینه حضور مردم در عرصه عمومی است. ازآنجائی که شهر به عنوان یک سیستم درنظر گرفته می شود و مشارکت مردمی هم به عنوان جزئی ازسیستم و یکی از عوامل تأثیرگذار در سیستم می باشد،

رفاه هر جامعه در گرو ایجاد اطمینان از این نکته است که همه اعضای آن احساس کند که در آن سهمی دارند و در واقع از جریان عادی جامعه کنار گذاشته نشده اند.

Back to Top

Template Design:Dima Group