امام علی عليه ‏السلام :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛ بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

بلاتکلیفی هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اقبالیه

بلاتکلیفی هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اقبالیه

سلام علیکم

با احترام ، پیرو گزارش مبسوط وکامل مورخه 94/06/17درخصوص اتفاقات جلسه روز پنجشنبه  94/06/12  و یکشنبه 94/06/15 و انتخاب هیئت رئیسه سال سوم از دوره چهارم شورای اسلامی شهر اقبالیه که درنوع خود بی نظیر می باشد وبا استقبال خوب درفضاهای مجازی ومجلات ورسانه های محلی به واکاوی آن پرداخته شد وهمچنین درافکارعمومی شهروندان ، مسئولان ، فعالان فرهنگی وسیاسی مورد کنکاش قرارگرفت موارد مهم واساسی وهمچنین اقدامات ، مذاکرات و پیگیریهایی که دراین خصوص صورت گرفته است جهت استحضار شما مردم شریف وبزرگوارارائه می گردد.

 

گزارش فوق به کلیه مسئولان مربوطه ازجمله استاندارمحترم ، مدیرکل دفترامورشوراهای اسلامی استانداری ، فرمانداری ، نمایندگان مردم قزوین درمجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است.وهمچنان درانتظار تصمیم درست وعادلانه مسئولان دراین زمینه می باشیم .

 

تخلفاتی که درانتخابات روز یکشنبه 94/06/15 رخ داده است وتاکنون توسط مسئولان چشم پوشی شده است شامل موارد ذیل می باشند:

1 – نداشتن دستورجلسه برای انتخابات که درجلسه عادی ودروسط جلسه وبا شیطنت و وادار نمودن برخی ازاعضا تصمیم به انتخابات گرفته شد. هرچند 6 نفر ازاعضایی که این انتخابات غیرقانونی راانجام داده اند (شهسواری ، رحیم لو ، جوادی ، بیگدلی و قدیانلو ) علاوه برارسال صورتجلسه غیرقانونی نامه مجددی تهیه وتایید کرده اند که این جلسه دستورجلسه داشته است وچون درجلسه قبل به نتیجه نرسیدیم ادامه جلسه را به جلسه آینده موکول نموده بودیم درحالیکه بنا به اسناد ومدارک مثبته موجود این موضوع کاملا کذب می باشد وچنین قرار یا دستوری دراین خصوص نداشتیم.

2 – عدم حضورنماینده دولت (فرماندار) درجلسه باتوجه به اینکه درجلسه قبل انتخاباتی صورت گرفته ولی 3 نفر ازرای دهندگان (بیگدلی ، جوادی و شهسواری) امضا نکردند واعضا دراختلاف بودند بایستی این جلسه حتما باحضورنماینده دولت تشکیل می شد هرچند درجلسه اول هم ازنماینده دولت دعوت نشده بود.

3 – با توجه به اینکه درانتخابات جلسه اول بنوعی تکیلف رئیس شورا مشخص نشده لذا تشکیل جلسه بعدی یا بایستی با حضور نماینده دولت برگزارمی شد یا به ریاست هیئت رئیسه سنی که سن نوروزی از سایراعضا بیشتر است برگزارمی شد اما متاسفانه خود شهسواری به کمک رحیم لو این جلسه را اداره وجمع بندی کردند.

 

اقدامات صورت گرفته دراین خصوص :

1 – اولین اقدام عملی توسط تعدادی ازشهروندان شهر اقبالیه درروز دوشنبه 94/06/16 یعنی فردای روز انتخابات غیر قانونی بود که بصورت خودجوش ومردمی دردفترامام جمعه محترم شهر اقبالیه تجمع می نمایند واعتراض خود را نسبت به انجام چنین کاری اعلام نمودندوامام جمعه محترم فرمودند که اعضا رابه دفتر دعوت نموده ومورد راپیگیری می نمایند.وماهم اعلام نمودیم به جهت حفظ آرامش وجلوگیری ازاختلاف واقدامات غیرمعمول ازطریق مراجع ذیصلاح وقانونی موضوع راپیگیری می نماییم .

2 – سه شنبه 94/06/17 حضوری خدمت فرماندار شهرستان قزوین رسیده وضمن ارائه گزارش تهیه شده نحوه وچگونگی واتفاقات انجام شده برای ایشان توضیح داده شد. ایشان فرمودند چون بنده اطلاع دقیقی ندارم وگزارش رانداشتم لذا اجازه بدهید بررسی های خودم راانجام داده ونتیجه کار رااعلام می نمایم .

3 – درهمانروز با دفتر امورشوراهای استاندای ودبیرخانه حل اختلاف ضمن ارائه گزارش مذبور موضوع رامطرح ودرمیان گذاشته شد که همانجا اعلام نمودند با توجه به اینکه جلسه دوم یعنی یکشنبه 94/06/15 چون دستورجلسه نداشته وبدون دستورجلسه انتخابات مجددی انجام شده لذا صورتجلسه دوم باطل می باشد.

4 – شنبه 94/06/21 به فرمانداری رفته واز ایشان موضوع راجویا شدیم که ایشان گفتند ما نمیدانیم چکارکنیم گفتیم چرانمی دانید یعنی شما نمیدانید صورتجلسه دوم غیرقانونی است شمانمی دانید این کاری که اینها کرده اند غیراخلاقی غیرعرف وغیر شرعی است وموجب حتک حرمت وباعث آبروی افراد وشورا وشهر شده اند

گفتند نظر وپیشنهاد شما چیست ؟گفتیم شما مسئول هستید ،بزرگ شهر وبزرگ ما شمایید شما باید واردشوید وموضوع رافیصله بدهید ، صورتجلسه اول قانونی است ولی افرادی که رای داده اند امضا نمی کنند وتا امضا نشود رسمیت پیدانمی کند ازطرفی صورتجلسه آنها غیر قانونی است ولی امضا دارد.

باتوجه به اینکه بنده (نوروزی)دیگر این مسئولیت را نمی پذیرم حتی اگر حل اختلاف هم ما راحاکم بداند ویا اینکه همه 8 نفر دوباره برگردند وبه من رای بدهند که البته نشدنی است بنده دیگر این مسئولیت رانمی پذیریم چرا که مانند دوره قبل می شود (کاشی پزها وشورا) یعنی همیشه باهم اختلاف داشتند ودرتصمیم گیری ها مشارکت نبوده ومردم وشهروندان هم ازاین موضوع ناراحت وناراضی بوده اندواین به ضرر شورا وشهر ما خواهد بود. وبرای اینکه ثابت شود که ما بدنبال مسئولیت وپست ومقام واختلاف افکنی نبوده و نیستیم و آرامش شورا وشهر ما ،کاروتلاش ،رشد وتوسعه شهر برای ما مهمتر است و با علم به اینکه صورتجلسه ما قانونی است ولی 6 امضا ندارد وازطرفی صورتجلسه آقایان غیرقانونی است و6 امضا دارد لذا ازاین موضوع صرف نظرکرده وپیشنهاد می کنیم حضرتعالی به این موضوع وارد شده و با برگزاری جلسه رسمی و با اعلام قبلی با دستورجلسه وباحضورخودتان انتخابات مجددی برای انتخاب هیئت رئیسه سال سوم شورای اسلامی شهر اقبالیه رابرگزار نمایید.وایشان هم با روی بازپذیرفت وگفتند که خیلی خوب این دو تا صورتجلسه راکنارمیگذاریم وکاری به قانونی وغیرقانونی وچگونگی انجام آن نداریم وانتخابات مجدد با دعوتنامه کتبی که ازقبل تهیه وارسال می شود انجام میدهیم .دراین جلسه به نتیجه رسیدیم وقرارشد که ایشان موضوع راپیگیری ومکاتبه نمایند.

5 – شنبه 94/06/26 آقای شهسواری پیام تبریک آقای فرماندار رابه افراد وبرخی ازاعضای شورا نشان میدهد واضهارمیدارد که موضوع تمام شده وفرمانداری صورتجلسه مارا تایید کرده ودرروز پنجشنبه 94/06/24 با ارسال نامه ای انتخاب مجدد مرا تبریک گفته است .

6 – دوشنبه 94/06/30 دوباره به فرمانداری واستانداری مراجعه کرده وموضوع راپیگیری کردیم که اصل وموضوع ارسال پیام تبریک فرماندار تایید نشد وازدبیرخانه فرمانداری نامه ای تحت این عنوان برای شورای شهر اقبالیه ارسال نشده است واحتمالا شهسواری پیام دوره قبل (سال دوم)رابه افراد نشان داده است .

7 – دفتر امورشوراهای استانداری طی نامه ای به فرمانداری ابطال صورتجلسه را اعلام نموده ودرخواست تجدید انتخابات را کرده است ودرتماس تلفنی هم با فرمانداری به این موضوع تاکید نمودند تا نسبت به برگزاری جلسه وانتخابات مجدد اقدام لازم رابعمل خواهند آورد.

 

اکنون پس ازگذشت بیش ازیکماه فرمانداری هنوز به موضوع ورودپیدانکرده وتصمیم درست وقاطعی نگرفته است وهنوزتکلیف هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اقبالیه مشخص نشده است ومردم ،مسئولان وشهروندان انتضاردارند فرمانداری واستانداری فارغ از خط وخطوط سیاسی وجناحی عدالت رادرنظر گرفته و تصمیم درست عادلانه وعاقلانه ای بگیرند.تا شاید درمدت باقی مانده ازدوره چهارم اعضای شورای شهر بتوانند جبران مافات نمایند .

البته به شرطی که افراد یا مسئولان وابسته به جناح خاصی دوباره این اعضا راجمع نکنند دردور میز اداره ای که بایستی دردور آن میز برای علم وتربیت وپرورش انسانها برنامه ریزی شود برای ضایع کردن حق دیگران برنامه ریزی وهماهنگی نمایند وبرای خواسته های شیطانی ومنیت وجناحی وسیاسی و… توطئه نشود.

 

با این قضیه کاملا سیاسی برخورد شده وباتوجه به درپیش بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبری ومجلس شورای اسلامی .چینش مسئولین ومدیران طرفدار دولت وطیف اصلاح طلبان وباتوجه به اهمیت اقبالیه درتاثیرگذاری آن درانتخابات این چرخش مسئولان وعدم حمایت ازانتخابات روز 12 شهریور وبرعکس حمایت وتایید وتشویق بر اقدام غیر قانونی وغیر اخلاقی دردولتی که مدعی قانون گرایی دارد حکایت ازاین موضوع دارد.که وجود برخی مسئولان وآقایان دراین شهر به نفع حزب وگروه خودشان است .

درپایان ازهمه مردم شریف وبزرگوار اقبالیه ، مسئولان شهری وشهرستانی واستانی وتمام کسانی که به هرنحوی دراین مورد با ما همراهی کرده وابرازلطف نمودند تشکر وقدردانی نموده و با توجه به یکی از اهداف وبرنامه های انتخاباتی خود تلاش درجهت وحدت وهمدلی ورفع اختلاف دربین اعضای شورا وشهردار ومسئولان شهری بوده این تصمیم راگرفته وهمچنین باعنایت به شعار انتخاباتی خود که شفافیت عملکرد وپاسخگویی بوده این مطالب رادراختیار شهروندان عزیز وگرامی قراردادم تا خود قضاوت نمایند واگر هرگونه سوال یا ابهامی درخصوص عملکرد شورا واینجانب در 2 سال گذشته داشته باشند آمادگی خودم راجهت ارائه پاسخ وبرگزاری جلسه یا اطلاع رسانی مناسب اعلام میدارم .

 

حسنعلی نوروزی        فاطمه حنیفی                 خیراله بیگدلو

اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا