امام علی عليه ‏السلام :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛ بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

ورزش شهر اقبالیه ازشما انتظاری ندارد

بسمه تعالی

ورزش شهر اقبالیه ازشما انتظاریاری ندارد

اقبالیه با بیش از 60 هزارنفر جمعیت غیر رسمی و70 هزارنفر غیر رسمی که بیش از 5 هزار ورزشکارآقا وخانم دربخش ها ورشته های مختلف ورزشی را درخود جای داده است . دربرخی ازرشته ها دراستان وکشور حرفی برای گفتن دارند ازجمله : فوتبال ، کشتی ، دو ومیدانی ، فوتسال، کاراته ، ووشو وکبدی .

اما همه این فعالیتها وقهرمانی ها درسایه تلاش وکوئشش خود ورزشکاران ومربیان ومتاسفانه درسایه کم توجهی وبی مهری متولیان ورزش وجوانان استان حاصل شده این درحالی است که امتیاز وسود این همه قهرمانی وافتخارات این شهر را اداره ورزش وجوانان استان می برد وبه حساب استان گذاشته می شود دراین شهر با همه ویژگی ها وخصوصیاتی که گفته شد ورزش وجوانان جایگاه وساختاری ندارد . هرازچندگاهی شخصی با یک برگ کاغذ a5 بعنوان مسئول اداره، نمایندگی اداره ، مسئول شورای ورزشی ، مسئول هماهنگی ورزش ، رئیس جوانان وورزش شهر منصوب وبه این دیار پرافت وخیز گسیل می شود وبا انبوهی ازمشکلات وناملایمات وکمبودها مواجه می شودودریغ ازحمایت مادی حتی معنوی مسئولین استانی ازمسئول خودبرگزیده وبرنامه هایش وبه همین دلیل ودلایل دیگری همچون عدم هماهنگی وهمکاری مسئولین شهر، ورزشکاران وپیشکسوتان ، مربیان وقهرمانان ایشان هم دراین مسئولیت نمی تواند موفق شود وبعد ازمدتی شخص دیگر با یک برگ کاغذa5 دیگر.

 

در2 ماه گذشته نهایت بی تدبیری وناهماهنگی کامل وندانم کارهای برخی مسئولین شهری ، شهرستانی واستانی درانتصاب مسئول ورزش وجوانان این شهر به اوج خود رسیده وابتدا شخصی به نام مولایی حکم مسئول هماهنگی شورای ورزشی منصوب می شود که با مخالفت های شدید وبی سابقه مسئولین ، ورزشکاران ، مربیان وپیشکسوتان شهر قرارگرفت وبه همین خاطر مسئولین ورزش وجونان هم نتوانستند یا نخواستند مراسم تودیع ومعارفه برای ایشان برگزارکنند ومدتی دفتر ورزش وجوانان تعطیل وپس ازمدتی که با اعتراض ورزشکاران درعدم راه اندازی کارها و امورات مربوط به ورزش شهرروبروشد به یکتایی مسئول اسبق حکم شفاهی میدهند که برای اداره امور دوباره به محل کار سابق خود برگردد که مقاله دوم بنده دراین رابطه نوشته ورسانه ای شد.

بعداز انتشار مقاله ای تحت عنوان ورزش به گل نشسته یا طوفان زده اقبالیه که چندی پیش بدلیل انتصاب بدون کارشناسی ومشورت مسئول هماهنگ کننده شورای ورزشی شهراقبالیه ،اعتراضات وجلسات متعددی که مربیان ، ورزشکاران ، قهرمانان وپیشکسوتان با مسئولین مختلف استانی وشهرستانی وشهری درپست ها وسمت های مختلف صورت گرفته ولی انگار کسی دوست ندارد مشکل ورزش شهر اقبالیه را حل کرده وازاین حالتی که هست نجات دهد ویا اینکه جریان زور وقدرت وطرفداران آن عرصه را به مدیران استان تنگ کرده است وراحت تر بگوییم شاید اینان دیگرتوان تجزیه وتحلیل وتصمیم گیری درمسائل واتفاقات وجریانهای سیاسی ورزشی استان و شهررا از دست داده ویا دراختیار آنها نیست .

مثل این که مسئولین استان خیلی خیلی جوگیرشده وشدت به خرج داده یا احساس خطر جدی کرده وتشخیص داده اند که یک نفرقادربه هدایت وسکانداری این کشتی به گل نشسته وطوفان زده اقبالیه نبوده فلذا وبالاجبار برای این کشتی 2 نفر سکاندار درنظرگرفته اند تا شاید ازبحرانی شدن ویا غرق شدن آن جلوگیری کنند.لذا مدتی یکتایی ومولایی بصورت مشترک این اتاق پرحادثه وحاشیه ساز رااداره کردند .

ولی ناگهان بانگی درآمد که برای رضا محمدعلیان حکم مسئولیت اداراه ورزش وجوانان شهر صادرگردیده

(حکم مولایی توسط ماهوتی مسئول ورزش وجوانان شهرستان قزوین صادرگردیده بود) این بارخود مشهدی آقایی مدیرکل ورزش وجوانان استان برای علیان حکم صادرکرده ودرحضور تعدادی از ورزشکاران قول مستقل کردن وتخصیص اعتبار جداگانه برای این شهر رابه ایشان میدهد. ولی بازهم ازبرگزاری جلسه یا مراسم تودیع ومعارفه تفره رفته ومی گویند که خودتان درشهر باهم کناربیایید وایشان رامعرفی ومشغول بکار نمایید !!!چه کسی ؟؟ چطوری ؟؟کجا؟؟؟

روز پنجشنبه 15 مهرماه با اساس اطلاع رسانی برخی ازورزشکاران ،مدیرکل ورزش وجوانان جهت بررسی مشکلات ونتیجه گیری ازانتخاب 2 نفر برای مسئولین ورزش وجوانان به این شهر سفر خواهد کرد که تعدادی ازمسئولین ، ورزشکاران ، پیشکسوتان ، قهرمانان درحیاط اداره ورزش وجوانان جمع شده ودرفضای بسیار خودمانی وبدون امکانات اولیه وپذیرایی پس از 2 ساعت انتظار مدیرکل به همراه تعدادی ازمعاونین ومسئول حراست خود به محل می آیند وطی صحبت های بسیار مبتدی ودوپهلو نه تنها موضوع ومشکل اساسی این شهر راحل نکرد بلکه بنزین برروی آتش این فتنه وجریان پاشید که چیزی نمانده تا خوداو هم دراین آتش بسوزد وکاربجایی رسید که به درگیری ونزاع جمعی بین طرفداران 2 گروه کشیده شد وبه خودایشان ومسئولین هم توهین وبی احترامی شد.

ایشان دراین مراسم نه تنها ازاحکام صادرشده توسط مسئول شهرستان(ماهوتی) ومدیرکل (خودش) دفاع وحمایت نکرد بله هردو راعزل کرده و به مسئول حراست استان دستور داد تا حداکثربه مدت 3 روزمسئولیت اینجا راپذیرفته ودرظرف این 3 روز (قبل از تاسوعا) تعیین تکلیف کرده وحتما یک نفر را با مشورت مسئولین ازجمله فرماندار ، بخشدار وشورای شهر انتخاب می کنم وبعد ازعاشورا شروع بکار خواهد کرد.

والان که این مقاله وگزارش راتهیه می کنم بیش از 2 هفته ازاین ماجرا ومهلت داده شده توسط خود آقای مشهدی آقایی ومعاونین ایشان گذشته وهنوزهیچ اتفاقی نیافته که هیچ مشکلات واخبار واطلاعات ضدونقیضی ازاردوگاه طرفین به گوش می رسد وهرروز یک نفر حکم مسئولیت ورزش شهر رامی گیرد ، یک روز رحیملو ، یک روز خضری ، یک روز صمدی ، یک روز مولایی ، یک روز آغاسی ویک روز علیان و……

 

سوال اصلی اینجاست که درکجای دنیا ودرکجای اصول مدیریت وسازمانی برای جایی که ساختارسازمانی ندارد و درچارت تشکیلاتی اداره مربوطه جایگاهی ندارد اینقدر حساسیت ایجاد می کنندو مردم ومسئولین را به جان هم می اندازند .

چرا مسئولین ومتصدیان ومتولیان امر تصمیم مدیریتی وجهادی ودرست نمی گیرند ودر حواشی زد وبندهای سیاسی وجریانهای داخلی وفشارگروه های غیررسمی سردرگم شده وبایستی مردم ، ورزشکاران ،قهرمانان ومسئولین آن شهر یا منطقه جور اشتباهات وندانم کاری های آنها رابکشند

آیا یک تحقیق میدانی دراین یکی دو ماهه اخیر ازورزش شهراقبالیه صورت گرفته است که ورزشکاران ومسئولین هیئت ها کارشان را چگونه پیگیری وحل وفصل می کنند اگر نیازی به یک نامه داشته باشند جه کسی آن راتهیه ،تایپ ،امضا وثبت می کند اگر کسی مشکل بیمه داشته باشد وبرای جلوگیری ازصدمات روحی وجسمی بیشتر والتیام به زخم ورزشکار وخانواده آن چه کسی باید پاسخگو باشد ؟(که در یک مورد با پیگیری تلفنی بنده با آقای مشهدی آقایی برای بیمه بانوان ورزشکارا که بایستی درمسابقات انتخابی استانی شرکت می کردند موضوع حل شد) آیا سالن ها خوب اداره می شوند؟چرا هر3 سالن این شهر باید دردست یک نفر باشد؟ قهرمانان ورزشی ما درکجا تمرین می کنند ، چگونه تردد می کنند اصلا تا به حال چه مبلغی به حساب هیئت ها واریز شده تا بتوانند ازورزشکاران وقهرمانان خود پشتیبانی وحمایت نمایند.

چرا باوجود تهیه وتصویب آئین نامه تشویق قهرمانان ومدال آوران توسط شورای اسلامی شهر این مراسم برگزارنمی شود وهرکسی می خواهد در زمان تصدی مدیریت خود این کارصورت پذیرد ودرگزارش عملکرد خود بیاورند.

چراباید ورزشگاه 2500 نفره وزمین چمن که ازپروژه های ملی محسوب می شود توسط شهرداری احداث می شود ومتولیان پس مسئولین ورزش استان درکجای این پروژه هستند؟

پس مسئولین هرچه زودتر به خودآمده وازتک روی وخودرایی واحتمالا فشارهای جریانهای سیاسی دوری گزیده وبه داد ورزش این شهر شهید پرور وقهرمان پرور وولایی برسند تا بیشتر ازاین جوانان وورزشکاران وجامعه ورزش این شهر واستان متضررنشود.

دقیقا وقتی که موضوع ورزش وانتخاب مسئول ورزش اقبالیه که خوب موشکافی وریشه یابی می شود به این نتیجه تلخ می رسیم وآن هم دخالت های بی مورد وبدون کارشناسی وتخصصی افراد غیرمسئول مخصوصا اعضای شورای شهرکه درست بعد ازانتخاب اولین دوره شوراها این اتفاق افتاده ودراین حوزه ورودپیداکردند

با ورود برخی ازافراد درانتخابات دوره چهارم شورای اسلامی شهر چه درزمان تبلیغات وچه دربعد انتخابات این دخالت ها شدت گرفته وبا هماهنگی برخی ورزشکاران ناراضی جلسات متعدی برگزارکرده ودرصحبت های حضوری پیشنهادات گوناگون و وسوسه انگیزی را مطرح کرده بطوریکه جلسات ، صحبت ها و زمانی که درخصوص تغییر وجابجایی مسئول ورزش شهر صرف شده بیشتر از سایرموارد وموضوعات شهری رابخود اختصاص داده است وبارها تنش هایی هم بین اعضای موافق ومخالف درصحن شورا وجلسات مختلف بوجودآمده است .

زمینه ها وعوامل این دخالت رامی توان در1 – بومی وغیربومی بودن ، 2 – وعده های انتخاباتی، 3 – نیازبه رای اعضای شورا برای مصوبه وانتخابات درصحن شورا، 4 – استفاده ابزاری ازورزش وورزشکار برای پیاده کرده اهداف تبلیغاتی و سکوی پرتاپ ورزشی یا کاری ، 5 – عدم حمایت ودخالت به موقع وقاطعانه مسئولین ورزش استان وشهرستان ، 6 – عدم هماهنگی و همکاری بین وررزشکاران وهیئت های ورزشی وپیشکسوتان ،7 – دخالت های گروه های غیر رسمی سیاسی وغیرمتخصص ، 8 دخیل نبودن مسئولین ، قهرمانان ، پیشکسوتان ، مربیان ، مدیران و…. ورزشی دراین انتخاب ها بوده است .

حال بیاییم درست نگاه کنیم در این مدت طولانی و انواع بازیهایی که به سر ورزش این شهر آمده و امروز به حالت سی پی آر درآمده چه بازیگران قهاری را دیده و چگونه بادشعار های حمایت از ورزشکار بر قرده نحیف شده ورزش و ورزشکار تازیانه زدند تا امروزه این مسئولیت برای کسانی که اندک آبرویی را برای خود دوست دارند دون شان و یک مسئولیت توام با محنت و دردسر شده است .

بیایید حداقل برای یکبارهم که شده دست از سر ورزش این شهر بردارید که دیگر ورزش از شما انتظار یاری ندارد وبه نظر می رسد عدم حمایت از حمایت بهتر است .

 

حسنعلی نوروزی

 

Noroozi.qaz@gmail.com                   www.hasanalinorouzi.ir

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا