امام علی عليه ‏السلام :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛ بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

کار آفرینی -جلسه سوم

بسمه تعالی

 

کارآفرینی : جلسه سوم

انواع کارآفرینی :

1 – کارآفراینی فردی

2 – کارآفرینی سازمانی

 

 

کارآفرینی فردی (مستقل):

یک فرد بطور مستقل وجداگانه کسب وکار جدید ایجاد می کند ویا نمایندگی آن را ازطریق شناسایی فرصت وبسیج منابع وامکانات لازم بدست می آورد .

دراین نوع کارآفرینی تمرکز بر نو آوری ، توسعه فرایند ، ایجاد محصول یاخدمت جدید است .

 

کارآفرینی سازمانی :

این نوع کارآفرینی پرورش رفتار کارآفرینانه درسازمان است که قبلا تاسیس شده است .

یک شرکت یا سازمان محیطی رافراهم می سازد تا اعضا بتوانند درامورکارآفرینی مشارکت کنند که طی آن محصولات ، خدمات یا فرایندهای نوآورانه ازطریق ایجاد فرهنگ کارآفرینانه به ظهور می رسد.

کارآفرین سازمانی فرایندی است که دریک شرکت یا سازمان بزرگ همچون کارآفرین عمل می کند و به معرفی وتولید محصول ، خدمت وفرایندهای جدید می پردازد وبدین ترتیب موجب رشد وسوددهی سازمان یا شرکت می شود.

ویژگی های کارآفرینی :

الف – ویژگی های فردی

ب – ویژگی های تجربی

ج – ویژگی های سوابق وپیشینه

الف ) ویژگی های فردی :

1 – نیاز به موفقیت   2 – استقلال طلبی 3 – تحمل ابهام 4 – کانون کنترل درونی 5 – مخاطره پذیری 6 – ابتکار 7 – هوش 8 – نوآوری

 

ب ) ویژگی های تجربی :

1 – تجربه کاری   2 – نارضایتی ازشغل قبلی 3 – الگوی نقش

ج ) ویژگی های سوابق وپیشینیه فردی :

1 – شرایط کودکی   2 – تحصیلات   3 – سن   4 – پایگاه اجتماعی نامناسب

 

الف ) ویژگی های فردی کارآفرین

1 – نیار به موفقیت :

ازنظر مک کلند یکی ازابعاد شخصیت وعوامل انگیزشی کارآفرینانه نیاز به موفقیت است او معتقد است نیاز به موفقیت تمایل به برتری وتلاش برای پیشرفت به منظور نیل به تاثیرگذاری برآنان است .

2 استقلال طلبی :

روانشناسان استقلال راکانون کنترل درونی می دانند ومعتقدند کانون کنترل درونی احساسی است که موجب کنترل سرنوشت افراد توسط خودشان می شود .

وقتی نیاز به استقلال وکانون کنترل درونی کنارهم قرارمی گیرند تصویر کارآفرینی بدست می آید.

3 – تحمل ابهام :

تمایل به آغازیک فعالیتی که نمی داند موفقیت رادرپی دارد یانه ، واکنش رقبا ودیگران نسبت به این فعالیت چگونه خواهد بود ویا اینکه این فعالیت چه منابعی لازم دارد وچه سودی خواهد داشت نشان دهنده تحمل ابهام است .

هرچند برخی ازکارآفرینان وا نمود می کنند که ساختاری عمل می کنند ولی درواقع تحمل آنان دربرابر شرایط عدم اطمینان زیاد است .

4 – خلاقیت :

یکی ازویژگی های مهم کارآفرینان خلاقیت است وخلاقیت خلق ایده هاست .

شومپیتر می گوید “خلاقیت روحی است که درکارآفرینی دمیده شده است ونوآوری فرایند کارآفرینی است .

برای کارآفرینان فکر کردن مانند عمل کردن مهم است زیرا بوسیله آن کارآفرینی به مرحله عمل می رسد.

 

عناصر کارآفرینی :

از نظر ویلیام سالمن : 1– افراد   2 – فرصت 3 – زمینه بیرونی 4 – معامله یا دادوستد

 

ازنظر فرای : 1 – کارآفرینی 2 – فرصت 3 – سلختار 4 – منابع 5 – استراتژی

 

ازنظررامبال : 1 – تشخیص فرصت 2 – میل به ریسک پذیری 3 – شایستگی یا صلاحیت مدیریتی           4 – محیط پویا 5 – مالکیت کسب وکار 6 – نیازبه موفقیت 7 – مهارت رهبری

 

راهبردهای کارآفرینی :

1 – عامل بودن   2 – به هدف نهایی توجه داشتن   3 – درنظر گرفتن الویت ها

4 – اندیشیدن برنده – برنده   5 – ایجاد انرژی گروهی 6 – ابتدا باید بفهمیم تا بفهمیم

7 – بازسازی خویشتن

 

1 – عامل بودن :

عامل بودن یعنی مسئولیت اعمال خود رابعهده گرفتن یعنی چیزی فراتر از قاطعیت داشتن .انسانهای عامل نتیجه رفتارشان حاصل تصمیم وانتخاب آگاهانه خودشان ومبتنی بر ارزش هاست نه نتیجه اوضاع وشرایط که واکنشی مبتنی براحساس .

 

2 توجه به هدف :

عملکردها وکارکردهای خوب با اهداف روشن وشفاف آغاز می شوند توجه به هدف یعنی آینده را درذهن خود خلق کردن وآن رادیدن .

3 اولویت :

به جای انجام کارها وامور بی اهمیت به اولویت ها وارجحیت ها فکرکنید .باید بیاموزید که به بعضی مسائل وامور نه بگویید وبه مهمترین امور آری بگوییم .

4 برنده – برنده :

افرادی که این تفکر رادارند ازنظرشهامت وملاحظه دراوج هستند وازموفقیت دیگران خوشحال می شوند . اینگونه افراد همواره طرفدار منافع دو یاچند جانبه هستند منافع خود رابا دیگران تقسیم ، شهرت واعتبار را بادیگران تسهیم ، مسئولیت ها راسرشکن وفرصت رشد وبلندگی رابرای همه فراهم می آورند.

5 انرژی گروهی :

با ایجاد ارتباط میان دونفر با افکار مختلف راه حلی که حاصل می شود بهترازراه حلی است که یک نفر ارائه میدهد. یک واقعیت رانباید فراموش کنیم که کل ازتک تک اجزا بیشتر وباقدرت تراست .

 

فرایند کارآفرینی :

مرحله اول : شناخت فرصت

مرحله دوم : توسعه مفهوم

مرحله سوم : تعیین منابع

مرحله چهارم : کسب منابع لازم

مرحله پنجم : اجرای نهایی ایده

مرحله ششم : بهره برداری

 

مرحله اول شناخت فرصت :

یک کارآفرین باتجزیه وتحلیل محیط داخلی وخارجی درسازمان خود موفق به شناسایی فرصت ها وتهدیدات محیطی می شود.

یکی ازشرایط اولیه ولازم برای عمل کارآفر ینانه شناخت یک فرصت یا همان فرصت یابی است .

مرحله دوم توسعه مفهوم :

دراین مرحله فردکارآفرین بعدازفرصت یابی ایده های مناسب راپرورش داده وایده انتخابی خود رابانوآوری به ظهور رسانده وبه آن جامه عمل می پوشاند.

مرحله سوم تعیین منابع موردنیاز:

دراین مرحله منابع موردنیاز وامکانات لازم تعیین ومشخص می شود مانند هزینه موردنیاز ، امکانات لازم ، تعداد نیروی متخصص وعادی ، حمایت های مالی قانونی .

مرحله چهارم کسب منابع لازم :

پس ازاینکه درمرحله سوم منابع مورد نیاز تعیین ومشخص شد دراین مرحله نسبت به جذب وکسب منابع لازم ازداخل یا خارج سازمان اقدام می شود .

مرحله پنجم اجرای نهایی ایده :

دراین مرحله پس ازگذراندن وتهیه وکسب منابع لازم برای توسعه مفهوم یا همان تولید ایده نوبت اجرا و اداره ایده می رسد که مثلا سازمان اقدام به تولید کالایا خدمات جدید می کند ، فرایندهای جدید بکارگیری می شود ویا سازمان به بازارهای جدید راه پیدا کرده ونفوذ می کند .

مرحله ششم بهره برداری وبرداشت :

اگر سازمان به اهداف مورد نظر خود د ست پیدانماید می گویند که فرایند کارآفرینی با موفقیت به پایان رسیده است .

نکته :

شناسایی فرصت ها چیزی نیست که با فرصت یابی یک مورد خاص شروع شود ودرانتهای مرحله به پایان برسد بلکه این فرایند همچنان وبطورمستمر ادامه دارخواهد بود .

پایان جلسه سوم : حسنعلی نوروزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا