امام علی عليه ‏السلام :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛ بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

کار آفرینی – جلسه نهم

بسمه تعالی

کارآفرینی

جلسه نهم : مدیریت کسب وکار

مقدمه :

وقتی کسب وکاری راه اندازی شد باید آن رابه شیوه مناسب اداره کرد وبرای مدیریت درست آن بایستی فعالیت های مختلف که درموفقیت موسسه موثر هستند به خوبی شناسایی ،بررسی و مدیریت کرد .

آشنایی با اینگونه فعالیت ها ونحوه مدیریت برآنهامی تواند شرایط رشد ، شکوفایی وموفقیت هرسازمان /شرکت وکسب وکاری را که به دنبال توسعه ،رشد وپیشرفت است رافراهم نماید.

 

تعریف کسب وکار:

درواژه نامه آکسفورد کسب وکار به معنی خرید وفروش وتجارت آمده است .

کسب وکاریک نوع کاسبی است که طی آن کالاها وخدمات برای فروش در بازار تولید وتوزیع می شوند “پروفسور اون ”

کسب وکار باخرید وفروش کالاها، تولید کالاها وعرضه خدمات به منظور به دست آوردن سود سروکارد ارد.

انواع کسب وکار :

1 – کسب وکار الکترونیکی

2 – کسب وکار خانگی

3 – کسب وکارخانوادگی

4 – کسب وکار روستایی

5 – کسب وکارهای کوچک ومتوسط

6 – کسب وکارهای بزرگ

 

کسب وکار الکترونیکی :

این نوع کسب وکار جدید بوده وبه عنوان یکی ازکسب وکارهای سریع ازنظر تعداد ، سود وحجم درعرصه تجارت جهانی است .

کسب وکار الکترونیکی به فروش محصولات یا خدمات دراینترنت گفته می شود .

کسب وکار خانگی :

به هرنوع فعالیت اقتصادی که درمحل سکونت شخصی وبا استفاده ازوسایل وامکانات منزل راه اندازی می شود کسب وکارخانگی می گویند .

کسب وکار خانوادگی :

کسب وکار خانوادگی به کسب وکاری گفته می شود که افراد خانواده و خویشاوندان اقدام به تشکیل آن می نمایند .

کسب وکار روستایی :

این نوع کسب وکارها با توجه به اندازه کوچک روستاها ، درمقیاسی کوچک هستند وبا توجه به غالب بودن فعالیت ها ی کشاورزی وکارگاهی ، ازکارایی خاصی برخوردارند.

کسب وکارهای کوچک ومتوسط :

معیار بسیار مهم واساسی در کوچک یا بزرگی کسب وکار تعداد کارکنانی است که درآنها مشغول به فعالیت هستند می باشد . واحدها وکارگاه هایی که زیر 50 نفر کارگرداشته باشند کسب وکار کوچک ومتوسط می گویند. درایران واروپا با تعداد زیر 50 نفر ودرآمریکا زیر 100 نفر را کسب وکار کوچک می نامند.

کسب وکار های بزرگ :

به کسب وکارهایی که بیش از 500 نفر کارگر داشته باشند وازنظر اندازه ، سود وفروش ارقام بالایی را به خوداختصاص بدهند راگویند.

نکته :

کسب وکارهای شش گانه بالا درعمل همپوشانی زیادی با هم دارند .

 

انواع شرکت های تجاری :

طبق ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری 7 نوع هستند :

1 – شرکت سهامی

2 – شرکت بامسئولیت محدود.

3 – شرکت تضامنی

4 – شرکت مختلط غیر سهامی

5 – شرکت مختلط سهامی

6 – شرکت نسبی

7 – شرکت تعاونی

شرکت سهامی :

شرکتی است که برای امورتجاری تشکیل می شود وسرمایه آن به سهلم تقسیم شده ومسئولیت ضاحبان سهام محدود به سهام آنهاست درنام شرکت باید سهامی قید گردد وتعداد شرکا دراین گونه شرکت ها بیش از 3 نفر باید باشند وبه دو نوع تقسیم می شوند :

انواع شرکت سهامی :

1 – شرکت سهامی عام

2 – شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی عام :

شرکتی که موسسین آن بخشی ازسرمایه شرکت را ازطریق فروش سهام به عموم مردم تامین می کنند.

شرکت سهامی خاص :

شرکتی که تمام سرمایه آنها درموقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می شود.

شرکت بامسئولیت محدود:

شرکتی که بین 2 یا چند نفر برای امورتجاری تشکیل می شود وهریک ازشرکائ بدون اینکه سرمایه یا سهام به قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول فروش وتعهدات شرکت است در اسم این گونه شرکت ها باید عبارت با مسئولیت محردود قید گردد.

شرکت تضامنی :

شرکت تضامنی شرکتی است که با اسم مخصوص و برای امور تجاری بین 2 یاچند نفر بامسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است . هرقراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود (ماده 116) .

شرکت مختلط غیرسهامی :

این نوع شرکت ها شرکتی است که برای امور تجاری با اسم مخصوصی بین 1 یاچند نفرشریک ضامن و1 یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود .

شریک ضامن مسئول کلیه قروض است که ممکن است علاوه بردارایی شرکت پیدا شود وشریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت اوفقط تامیزان سرمایه ای است که درشرکت دارد و یا بایستی سرمایه داشته باشد . (ماده 141) .

شرکت مختلط سهامی :

شرکتی است که با اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و1 یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود .شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام با قیمت یکسان درآمده ومسئولیت آنها به میزان همان سرمایه ای است که درشرکت دارند .

شریک ضامن هم کسی است که سرمایه او بصورت سهام درنیامده ومسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود . درصورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آنها درمقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.(ماده 162) .

شرکت نسبی :

شرکت نسبی شرکتی است که برای امورتجاری و با نام مخصوص بین 2 یا چند نفر تشکیل ومسئولیت هریک ازشرکا به نسبت سرمایه است که درشرکت دارند می باشد .(ماده 183) .

شرکت تعاونی :

شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود وبه منظوررفع احتیاجات مشترک شرکا وبهبود وضع مادی واجتماعی آنان تشکیل می گردد.

شرکتهای تعاونی می تواند یک یا چند منظوره باشند .

 

قانون تجارت به دونوع شرکت تعاونی اشاره کرده است :

1 – شرکت تعاونی تولید

2 – شرکت تعاونی مصرف .

شرکت تعاونی تولید :

شرکت تعاونی تولیدی شرکتی است که بین عده ای ازصاحبان حرفه ها تشکیل می شود و شرکا ، مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس بکارمی برند.(ماده 190) .

شرکت تعاونی مصرف :

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای انجام امور زیر تشکیل می شود:

1 – فروش اجناس مورد نیاز زندگی اعم از اینکه این اجناس وکالاها تولیدی خود شرکت باشند یا خریداری شده باشند .

2 – تقسیم سود وزیان بین شرکا به نسبت خرید هریک ازآنها .

 

پایا ن جلسه نهم :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا