امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

بسمه تعالی

 

اصول سرپرستی 

جلسه هشتم  :  رهبري

تعریف رهبری:

رهبری یعنی هنر یا علم نفوذ در اشخاص به طوری که با میل خود در جهت حصول به اهداف تعیین شده گام بردارند.

به گفته «جرج تري»  (Gorge R .Terry)  رهبري عبارت است از عمل تأثير گذاري بر افراد به طوري كه از روي ميل و علاقه براي هدف هاي گروهي تلاش كنند.

مرور آثار ساير مؤلفان مديريت آشكار مي كند كه اغلب آنان توافق دارند كه رهبري فرايند تأثير گذاري بر فعاليت هاي يك فرد يا يك گروه است كه در وضعيت معيني در جهت تحقق هدفي كوشش مي كنند.

بسمه تعالی

کارآفرینی

جلسه نهم :  مدیریت کسب وکار

مقدمه :

وقتی کسب وکاری راه اندازی شد باید آن رابه شیوه مناسب اداره کرد وبرای مدیریت درست آن بایستی فعالیت های مختلف که درموفقیت موسسه موثر هستند به خوبی شناسایی ،بررسی  و مدیریت کرد .

آشنایی با اینگونه فعالیت ها ونحوه مدیریت برآنهامی تواند شرایط رشد ، شکوفایی وموفقیت هرسازمان /شرکت وکسب وکاری را که به دنبال توسعه ،رشد وپیشرفت است رافراهم نماید.

Back to Top

Template Design:Dima Group